Shaheed Bhai Shamsher Singh Mundekhera | 28 August 1991


Khalistan Liberation Force

Shaheedi Purab