Shaheed Bhai Shamsher Singh Mundekhera | 28 August 1991

Khalistan Liberation Force

Shaheedi Purab