Hun vi Kush Bolan di lor a at Machiwara (Punjab), maintained by SGPC

Samadhiya of Bhai Gani Khan Bhai Nabi Khan at Gurudwara Gani Khan Nabi Khan at Machiwara (Punjab), maintained by SGPC

sgpc walia da sach